Samen-leven, -wonen, -werken en vrije tijd beleven

Beernem, dat zijn wij allemaal samen.

Beernem moet een plek zijn waar iedereen zich thuis voelt. Een plaats waar het goed is om allemaal samen te leven, te wonen, te werken en vrije tijd te beleven. Een samenleving die mensen verbindt en verenigt, in plaats van verdeelt, angst zaait en buitensluit.

Eerlijk, rechtvaardig, warm en sociaal 

Wij streven naar een sociale, eerlijke, diverse, menselijke, warme en solidaire gemeente.
Sp.a-groen komt op voor mensen die het moeilijk hebben. Het voeren van een sociaal beleid vinden we een prioritaire opdracht van de gemeente (en de hogere overheid).
Door de besparingen van de hogere overheid geraken steeds meer mensen in financiële moeilijkheden: water- en elektriciteitsfacturen zijn sterk gestegen, we moeten langer werken voor minder pensioen, de indexsprong,…

Ook de armoede in onze gemeente is sterk gestegen; de cijfers tonen dit duidelijk aan.
Sp.a-Groen wil inzetten op een verantwoordelijk sociaal beleid. Zo willen wij een schepen van Armoedebestrijding. Deze schepen kan zijn/haar collega’s-schepenen aanspreken op hun bevoegdheidsdomeinen. Zo kan hij/zij ervoor zorgen dat de armoedetoets toegepast wordt op belangrijke beleidsbeslissingen: bv. de retributie op afval (huisvuilzakken), de kinderopvang, de vakantiewerking, cultuur, sport,…. De toepassing van de armoedetoets betekent dat bij elke beslissing wordt nagegaan of mensen met een laag inkomen niet benadeeld worden.
Is dit het geval, dan kan de beleidsbeslissing, waar nodig en mogelijk, bijgestuurd of herzien worden. De armoedetoets is dus een instrument om te verhinderen dat het beleid bijdraagt tot meer armoede of ongelijkheid. Het vormt een actief middel in armoedevermindering/-bestrijding.

Sp.a-Groen wil armoede actief opsporen via de gezinswerkers. We willen een verhoging van het OCMW-budget. Voor mensen die het moeilijk hebben, zoeken wij naar gepaste inkomenssteun. Wij bieden hen begeleiding en trajecten naar de arbeidsmarkt aan en geven hen toegang tot kwaliteitsvolle diensten.

Anders, maar samen o zoveel rijker

We hebben oog voor de diversiteit in onze samenleving: holebi’s, mensen met een beperking, mensen van vreemde origine, enz…. We willen een verdraagzame gemeente waar iederéén welkom is. We streven naar een samenleving waarin voor elk een plekje is, voor, naast, door en met elkaar. We stimuleren het samenhorigheidsgevoel, bv. door het organiseren van een Dag van de Buren en het bevorderen van de integratie van nieuwkomers (we geven hen bv. een gratis jaarabonnement voor de bib of beurtenkaart voor het zwembad of een lidmaatschap van een jeugd- of sportbeweging).

Solidariteit, omdat niemand graag achtergelaten wordt

De keuzes die we hier maken, o.a. op het vlak van klimaatbeleid, hebben een invloed op de andere kant van de wereld. Solidariteit met het Zuiden kan enkel tot stand komen indien we ons bewust zijn van de oorzaken van de onrechtvaardige kloof tussen Noord en Zuid en de impact van het eigen gedrag op het Zuiden.

We zijn solidair met het zuiden: zo maken we van fairtrade een sterker merk, en trekken de lokale handelaars mee in ons verhaal. We streven naar zoveel mogelijk kledingcontainers waarvan de opbrengst hoofdzakelijk naar goede doelen gaat.

Meest recente berichten