Ten dienste van elke inwoner, transparant en met meer inspraak voor de burger

Ten dienste van elke inwoner, transparant en met meer inspraak voor de burger.

Ten dienste van elke inwoner, begrijpelijk en transparant

We maken de verslagen van de gemeenteraad op een vlot toegankelijke manier beschikbaar via de website, niet enkel op papier, maar ook via audio. We notuleren ook alle tussenkomsten van de gemeenteraadsleden zodat de Beernemnaar volledige informatie krijgt over wie wat gezegd heeft.

De discussie over belangrijke beleidsbeslissingen hoort publiek te gebeuren, op de gemeenteraad, niet achter gesloten deuren van autonome gemeentebedrijven of intercommunales.

We gaan voor een goede doorstroming en volwaardige discussie over het beleid dat in intercommunales gevoerd wordt, door hiervoor de nodige tijd te voorzien in de commissie en op de gemeenteraad. Hiervoor is het noodzakelijk dat vertegenwoordigers van de gemeente in die organen het juiste profiel hebben. We kiezen er daarom voor om, niet zoals nu het geval is, gemeenteraadsleden die naast een mandaat grijpen te belonen met een zitje in een intercommunale, zonder dat ze enige deskundigheid terzake hebben, maar voor een schepen waarbij de bevoegdheid aanleunt bij de betrokken intercommunale. Zo vinden we bv. dat de schepen van Milieu in de intercommunale van het IVBO moet zetelen. Na elke zitting in de intercommunale brengen de vertegenwoordigers van de gemeente hierover verslag uit aan de gemeenteraad.

We gaan voor het afschaffen van het presentiegeld (zitpenningen) van de schepen en van de burgemeester die in een intercommunale zetelen. Want het gaat over een taak die in het verlengde ligt van hun mandaat, waarvoor zij al een volwaardige wedde krijgen.

Inspraak, graag!

We organiseren een vragenronde voor inwoners voor elke gemeenteraad. Inwoners krijgen een half uur spreektijd voorafgaand aan de gemeenteraad. Elke inwoner (geen leeftijdsminimum) kan een vraag stellen voor zover die over zaken van algemeen belang gaat en binnen de bevoegdheid van de gemeenteraad valt.

We voeren een algemeen telefoonnummer in waarbij iedereen een vraag kan stellen. We garanderen steeds een antwoord binnen een redelijke termijn.

We organiseren info-vergaderingen met de burgers bij elke belangrijke ingreep in het straatbeeld, mobiliteit enz... voorafgaand aan de definitieve planning en/of uitvoering zodat er alsnog wijzigingen kunnen gebeuren.

We organiseren een referendum onder de Beernemse bevolking rond belangrijke beleidspunten.

We zorgen voor een snelle interventieploeg van de gemeente die dringende problemen (zoals een verstopte riool, losliggende stoeptegels of straatstenen) snel en doelmatig oplost en hierover gepast communiceert.

Meest recente berichten